Persondatapolitik

Opdateret oktober 2023

 1. Generelt
  1. Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvordan NORDIC AV ApS (“NA”, “os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig, når du kommunikerer med os, bestiller produkter hos os eller benytter vores hjemmeside, (“Hjemmesiden”).
  2. Vi handler udelukkende B-t-B, og de oplysninger vi behandler, er derfor primært om den virksomhed, du repræsenterer.
  3. Hvis du kontakter os som privatperson, vil der ske en behandling af dine oplysninger i henhold til denne politik.
  4. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via Hjemmesiden eller andre kilder.
  5. NA er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til NA kan ske via kontaktoplysningerne anført under punkt 6.
  6. Vi benytter cookies på Hjemmesiden bl.a. for at optimere din brug af Hjemmesiden. Se separat afsnit om cookies.                  
 
 
 1. Hvilke PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER vi og med hvilket formål
  1. Når du besøger Hjemmesiden: Vi indsamler automatisk oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden, når du besøger Hjemmesiden. Dette er f.eks. oplysninger om din IP-adresse, hvilken type browser du bruger, hvilke undersider du besøger, hvilke links du aktiverer, og generelt hvordan du bevæger dig rundt på Hjemmesiden.
   Formålet er (at forfølge vores legitime interesser i) at optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidens funktioner samt at kunne registrere, hvor lang tid besøgende er på Hjemmesiden.
   Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).
  2. Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve: Vi indsamler oplysninger om dit navn, din e-mailadresse, telefonnummer, hvilken virksomhed du repræsenterer, firmatype samt dit samtykke. Formålet er at kunne sende nyhedsbreve til dig og i øvrigt at forfølge vores legitime interesser i at sende dig markedsføring. Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).
  3. Når du bestiller produkter hos os eller modtager et tilbud fra os:Vi indsamler oplysninger om dit navn, hvilken virksomhed du repræsenterer, telefonnummer, betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du bestiller, leveringstidspunkt og -måde. Formålet med denne behandling er, at vi kan levere tilbudte eller aftalte produkter, og for i øvrigt at opfylde den aftale vi har indgået med dig/den virksomhed du repræsenterer, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at reklamere. Retsgrundlaget for behandlingen er at kunne opfylde aftalen og levere de ydelser, der er bestilt, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b eller artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).
  4. Når du søger en stilling: Ansøgning til stillinger hos os kan bl.a. ske ved at sende en (uopfordret) ansøgning til info@nordicav.com. Din ansøgning vil blive slettet/makuleret, så snart rekrutteringsprocessen er overstået, og der sker dermed ingen behandling af dine personoplysninger. 
  5. Når du har spørgsmål eller kommunikerer med os i øvrigt:Vi indsamler oplysninger om dit navn, din e-mail, dit telefonnummer, hvilken virksomhed du repræsenterer og dit spørgsmål. Formålet med behandlingen er at svare på spørgsmål eller kunne kommunikere med dig i øvrigt for at yde dig den service, du ønsker. Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).
  6. Når du er kontaktperson for en virksomhed, der er kunde hos os: Vi indsamler oplysninger om dit navn, din e-mail, dit telefonnummer, hvilken virksomhed du repræsenterer, samt andre oplysninger, som du selv vælger at give os, bortset fra eventuelle følsomme oplysninger. Formålet med behandlingen er at kunne kommunikere med dig, herunder på mail og telefon, og yde dig og den virksomhed, du repræsenterer, den bedst mulige service, herunder at give os forudsætningerne for at kunne tilbyde den virksomhed, du repræsenterer relevant information. Vi benytter desuden disse oplysninger til at sende dig, eller den virksomhed, du repræsenterer, information om samme eller tilsvarende produkter, som vi vurderer, kan have din eller din virksomheds interesse. Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

            

 1. Modtagere af personoplysninger, herunder tredjelands-overførsler

  1. Vi deler udelukkende dine Personoplysninger med tredjeparter, når vi er forpligtet hertil i henhold til myndighedskrav.
  2. Overladelse til databehandlere. Dine oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som NA er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse, hvilket der er indgået skriftlige databehandleraftaler om.
  3. I det omfang, vi foretager behandling af personoplysninger udenfor EU/EØS, sker behandlingen i henhold de af EU-kommissionen vedtagne standardkontraktbestemmelser.
 
 1. Hvornår vi sletter dine personoplysninger

  1. Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden, jf. pkt. 2.1., slettes senest, når du ikke har besøgt hjemmesiden i mere end 12 måneder.
  2. Oplysninger indsamlet i forbindelse med din kommunikation med os, dine forespørgsler og anmodning om information slettes ved det pågældende års udløb, hvis de ikke længere er relevante for en ikke afsluttet sag.
  3. Oplysninger indsamlet, jf. pkt. 2.3., vil som udgangspunkt blive slettet 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor aftalen herom er indgået. Oplysningerne vil dog blive gemt i længere tid, i) hvis vi har en legitim interesse i at opbevare oplysningerne i en længere periode, ii) hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller iii) eller hvis opbevaringen er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et kalenderår, for at opfylde bogføringslovens krav.
  4. Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbrevet slettes, når dit samtykke til nyhedsbrevet trækkes tilbage. Oplysningerne kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring.
 
 1. Dine rettigheder
  1. Med henblik på at skabe åbenhed om behandlingen af dine oplysninger, oplyser vi dig i dette afsnit om dine rettigheder.
  2. Indsigtsretten. Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger, der eventuelt måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@nordicav.com.
  3. Retten til berigtigelse. Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.
  4. Retten til sletning.I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for fortsat at opbevare dine data. I det omfang en fortsat opbevaring af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.
  5. Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring. Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.
  6. Retten til indsigelse. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, herunder den behandling der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring. Du har desuden til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.
  7. Retten til at tilbagekalde samtykke. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev.
  8. Retten til at klage. Du kan klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk.
 1. Kontaktoplysninger
  1. Hvis du har nogle spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os via info@nordicav.com.

 

 1. Ændringer i persondatapolitikken
  1. Hvis vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil den nye version af være tilgængelig på Hjemmesiden.

 

Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med nærværende klausul, og som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret i en dansk domstol.